ENG

Utvidet tilgang til lesesal

Vi ønsker å gi våre brukere tilgang til arkivmateriale på lesesalene når de trenger det. Fram til sommeren 2023 prøver vi derfor ut en ordning der man kan søke om utvidet tilgang til lesesalene når de ordinære åpningstidene ikke dekker behovet. Tilbudet retter seg mot alle arkivbrukere og gjelder lesesalene ved de åtte statsarkivene og Riksarkivet.

Om tjenesten 

Vi vurderer hver søknad individuelt ut fra behovet til arkivbrukeren og våre egne ressurser. Vårt mål er å være fleksible overfor brukerne våre og gjennom dialog komme fram til gode løsninger for den enkelte, samtidig som vi bruker våre egne ressurser på en hensiktsmessig måte. Grunnet kapasitetshensyn må vi prioritere hvilke søknader vi kan innvilge. Vi legger først og fremst prioriteringene i vår serviceerklæring til grunn. Ut over dette gjør vi en helhetsvurdering av søkers behov og vår mulighet for å imøtekomme disse. Summen av disse hensynene avgjør hvilket tilbud vi kan gi. Lang reisevei og om behovene kan møtes ved andre tilbud, som f.eks. digitalisering på forespørsel, er også momenter vi ønsker å ta hensyn til.

Tjenesten varer i første omgang fram til sommeren 2023. Det kan forekomme justeringer i tilbudet underveis i denne perioden. 

De ordinære åpningstidene på lesesalene finnes her

Vi gjør oppmerksom på at vi også har et tilbud om digitalisering på forespørsel

 

Hva forventes av deg? 

Du må søke om utvidet tilgang til lesesalen minst to uker før planlagt besøk. 

Søknaden din må inneholde en begrunnelse på hvorfor du trenger utvidet tilgang og nøyaktige arkivreferanser til materialet som du ønsker å se. 

Dersom du får innvilget søknaden, må du selv bestille arkivsakene til lesesalen gjennom Arkivportalen. 

Dersom du ønsker tilgang til arkivmateriale som er klausulert, må du på forhånd ha fått innvilget innsyn i materialet. 

Du bestiller utvidet tilgang til lesesal her: