ENG
DataCenter

Langtidslagring av elektroniske arkiver

Elektronisk arkivmateriale som er testet og godkjent av Arkivverket, blir langtidslagret i Arkivverkets digitale sikringsmagasin.

Materialet lagres på ulike lokasjoner og på ulike medier. Pakkegenereringen forgår i et eget forvaltningssystem [LENKE], som også er implementert i deler av kommunal sektor.

CDer som medium for langtidslagring er faset ut, og lagring på disk og tape ble implementert for flere år siden. Prosjekt for definering av digitalt pakkeformat ble ferdigstilt som en del av DIAS-prosjektet

Arkivverkets digitale sikringsmagasin inneholder materiale på disk og tape. Magasinet ble etablert i 2013.

Arkivverkets digitale depot er ikke kun ett eller flere fysiske rom hvor arkivmateriale oppbevares. Det er i like stor grad forvaltningsrutiner og -metode.

På overordnet nivå kan man si at det digitale depotet består av to deler:

  1. Rutiner i håndteringen (mottak, validering, sikring, vedlikehold tilgjengeliggjøring) av deponert og avlevert materiale
  2. Det digitale sikringsmagasinet (DSM)

Det digitale sikringsmagasinet, består igjen av tre ulike deler:

  • Et dedikert forvaltningssystem
  • Et dedikert nettverk
  • Ulike lagringsmedier

Rutinene, metodene, sikringen og vedlikeholdet skal legge til rette for at omverdenen og ettertiden skal kunne stole på at det digitalt skapte arkivmaterialet som Arkivverket har mottatt. Arkivmaterialet skal kunne benyttes som dokumentasjon på transaksjoner og handlinger utført av forvaltningen, bedriften eller personen.

Man kan hevde at metodikken og den etablerte infrastrukturen er rigget for å møte kravet og forventningene om at offentlig og privat arkivmateriale skal beholde sin «autentisitet og integritet» over tid.

For å etablere beste praksis innen feltet, forholder Arkivverket seg til to ISO-standarder:

  • ISO 14721:2012 er en videreføring av rammeverket OAIS og beskriver arbeidsflyt, ulike stadier og bestanddeler som inngår i et digitalt depot.
  • ISO 16363:2012 [LENKE] er en videreføring av den såkalte TRAC-standarden og tar mål av seg å definere beste praksis for å kunne hevde å ha et «trustworthy digital repository».

Se også DIAS-prosjektet - Digital arkivpakkestruktur (DIAS) 

Elmag-2-rapporten

Det ble i 2010 utarbeidet en rapport i tilknytning til «digitalt depot»:

"Digitalt og autentisk - Planlegging av ny depotløsning for Arkivverkets digitalt skapte arkivmateriale"

Rapportdokumentene kan lastes ned nedenfor.