ENG
Skjermbilde Samisk bevaringsplan

Skal ta vare på mer samisk historie ved hjelp av bevaringsplan

Samisk arkiv i Arkivverket har laget en bevaringsplan for samiske privatarkiver. Med den skal arkiver fra og for det samiske samfunnet sikres, bevares og bli gjort tilgjengelig.

Inga_Marja_Steinfjell_AV_01946_Foto_Niels_Ovlla_Dunfjell.jpg
Direktør for Samisk arkiv Inga Marja Steinfjell. Foto: Niels Ovlla Dunfjell.

Loga sámegilli vulobealde.

Arkivene forteller historien om hvem vi er, men Norges bevarte arkiver forteller mest om majoritetsbefolkningens historie. Det er tatt vare på for få samiske arkiver i bevaringsinstitusjoner. Derfor er det viktig at vi bevarer flere samiske privatarkiver, det vil si arkiver som er skapt i privat sektor, av bedrifter, organisasjoner, institusjoner og personer. 

Ájmon-Aajmojne-Áimmuin – Bevaringsplan for samiske privatarkiv er den første planen som er utarbeidet for samisk arkivmateriale. Her omtaler vi over 400 arkiver som vi mener at bør bevares. Foruten eldre arkiv, joik og muntlig overlevering, vektlegger planen nyere arkiv og digitalt skapte arkiv. 

– Jeg er veldig glad for at vi nå er i mål med denne planen, sier direktør for Samisk arkiv i Arkivverket, Inga Marja Steinfjell. – Med planen følger vi opp Sannhets- og forsoningskommisjonens forslag ved å innhente, sikre og gjøre tilgjengelig ytterligere arkiv som kan bidra til kunnskap, historie, sannhet og forsoning. Dette markerer et viktig skritt for å inkludere og anerkjenne samisk historie og kultur i den nasjonale hukommelsen. 

Etablerer samisk arkivnettverk 

Samisk arkiv har et nasjonalt ansvar for samisk dokumentasjon, men det er ikke meningen at de skal ta vare på alle arkivene som er omtalt i bevaringsplanen. De vil derfor invitere andre bevaringsinstitusjoner til samarbeid, og skal etablere et samisk arkivnettverk. Museumssiidaene som er under Sametingets forvaltning, vil bli invitert til å delta i nettverket. 

Nettverket vil diskutere prioriteringer, arbeidsdeling, kompetanseoverføring, digitalisering og effektiv samhandling. 

– Oppfølging av bevaringsplanen vil kreve engasjement og samarbeid mellom fagmiljøer i og utenfor Arkivverket, sier Steinfjell. – Jeg håper derfor at bevaringsinstitusjonene vil delta i nettverket, så vil vi ta utgangspunkt i planen for videre dialog. 

Helhetlig samfunnsdokumentasjon 

Arkiv er grunnlaget for forskning, historieforståelse, identitet og rettssikkerhet. Mens offentlige arkiver skal bevares etter arkivloven, er det ikke lovpålagt å bevare privatarkiver. En bevaringsplan for samiske privatarkiv skal bidra til at mer samisk kultur og historie blir tatt vare på for ettertiden. 

Arkivverket og Samisk arkiv har et spesielt ansvar for at dokumentasjon fra urfolk og minoriteter blir bevart, og denne planen legger grunnlaget for kompetansebygging og kapasitet for å nå målsettingen om helhetlig samfunnsdokumentasjon. 

Det er brukt samme metode som da Arkivverkets bevaringsplan for privatarkiv ble utarbeidet. Samtidig er det gjort tilpasninger for å beskrive samisk samfunnsliv, samiske næringer og samiske kulturområder. Områdene språk, reindrift, duodji (håndverk), fiske og fangst og sanking er omtalt spesielt. Medietypene foto og film får også egen omtale. 

Last ned bevaringsplan for samiske privatarkiv nederst. 

Arkiivadoaimmahaga Sámi arkiiva lea ráhkadan sámi priváhtaarkiivvaid seailluhanplána. Dainna galget arkiivvat sámi servodagas ja sámi servodaga várás sihkkarastojuvvot, seailluhuvvot ja lágiduvvot álbmogii olámuddui. 

Arkiivvat muitalit min historjjáid, muhto Norggas seailluhuvvon muitalit eanas majoritehtaálbmoga historjjá. Beare unnán sámi arkiivvat leat seailluhuvvon seailluhanásahusain. Danne lea dehálaš ahte mii seailluhit eambbo sámi priváhtaarkiivvaid, mat leat arkiivvat maid priváhta suorgi, fitnodagat, organisašuvnnat, ásahusat ja olbmot leat ráhkadan. 

Ájmon-Aajmojne-Áimmuin – Sámi priváhtaarkiivvaid seailluhanplána lea vuosttaš plána mii lea ráhkaduvvon sámi arkiivamateriálaid várás. Dáppe namuhit mii badjel 400 arkiivva maid mii oaivvildit berre seailluhit. Boarráset arkiivvaid, luđiid ja njálmmálaš muitalusaid lassin deattuha plána ođđaset arkiivvaid ja digitálalaččat ráhkaduvvon arkiivvaid. 

– Mun lean hui ilus go mii leat dál ollašuhttán dán plána, dadjá Arkiivadoaimmahaga Sámi arkiivva direktevra, Inga Marja Steinfjell. – Plánain mii čuovvulit Duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna evttohusaid go čohkket, sihkkarastit ja almmusin dahkat eambbo arkiivvaid mat buvttihit máhtu, historjjá, duohtavuođa ja soabadeami. Dat lea dehálaš lávki searvadahttit ja dohkkehit sámi historjjá ja kultuvrra našuvnnalaš muittus. 

Ásahit sámi arkiivafierpmádaga 

Sámi arkiivvas lea nationála ovddasvástádus áimmahuššat sámi dokumentašuvnna, muhto ii leat áigumuš ahte sii galget áimmahuššat buot arkiivvaid mat leat namuhuvvon seailluhanplánas. Danne sii bovdejit eará seailluhanásahusaid ovttasbargui, ja ásahit sámi arkiivafierpmádaga. Museasiiddat mat leat Sámedikki hálddašeami vuolde, bovdejuvvojit searvat fierpmádahkii. 

Fierpmádat galgá digaštallat vuoruhemiid, bargojuogu, gealbosirdima, digitaliserema ja beaktilis ovttasdoaibmama. 

– Seailluhanplána čuovvuleapmi gáibida áŋgiruššama ja ovttasbarggu fágabirrasiid gaskka siskkáldasat Arkiivadoaimmahagas ja maiddái olggobealde, dadjá Steinfjell. – Danne sávan ahte seailluhanásahusat searvvaše fierpmádahkii, vai sáhttit gulahallat viidáseappot plána vuođul. 

Ollislaš servodatdokumentašuvdna 

Arkiiva lea dutkama, historjáipmárdusa, identitehta ja riektesihkarvuođa vuođđu. Almmolaš arkiivvat galget seailluhuvvot arkiivalága mielde, muhto priváhtaarkiivvaid seailluheapmi ii leat geatnegahttojuvvon lága bokte. Sámi priváhtaarkiivvaid seailluhanplána lea veahkkin seailluheame stuorát oasi sámi kultuvrras ja historjjás maŋit áigái. 

Arkiivadoaimmahagas ja Sámi arkiivvas lea erenoamáš ovddasvástádus seailluhit álgoálbmot- ja minoritehtadokumentašuvnna, ja dát plána bidjá vuođu gealbohuksemii ja kapasitehtii olahit ollislaš servodatdokumentašuvnna mihttomeari. 

Lea geavahuvvon seamma metoda go dalle go Arkiivadoaimmahaga priváhtaarkiivvaid seailluhanplána ráhkaduvvui. Seammás lea heivehuvvon nu ahte dat čilge sámi servodateallima, sámi ealáhusaid ja sámi kultursurggiid. Suorggit giella, boazodoallu, duodji, guollebivdu ja meahcásteapmi čilgejuvvojit erenoamážit. Govva- ja filbmamediašlájat čielggaduvvojit maid sierra. 

Viečča sámi priváhtaarkiivvaid seailluhanplána vuolemusas.